Εταιρία > Κώδικας Δεοντολογίας
 
Κώδικας Δεοντολογίας

 

 

Ως Προμηθευτές γνωστών πολυεθνικών βιομηχανικών οργανισμών, σεβόμαστε τις αρχές των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας των Πελατών μας και υιοθετούμε πρακτικές που συνάδουν με αυτούς τους κανόνες.

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας επιδιώκει τη συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο κοινωνικής υπευθυνότητας SA 8000, το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001 και τις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ). Αποτελεί, επίσης, βάση για όλες τις συμβατικές σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

 

 

1. Συνθήκες εργασίας / Εργασία
   
1.1 Σε κανένα στάδιο της δραστηριότητάς μας δεν χρησιμοποιούμε παιδική εργασία. Ακολουθούμε τη σύσταση των συμβάσεων του ΔΟΕ σχετικά με την ελάχιστη ηλικία για την είσοδο στην απασχόληση.
1.2 Οι αμοιβές και οι παροχές συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές που αφορούν τους κατώτατους μισθούς, τις υπερωρίες και τις υποχρεωτικές από τον νόμο παροχές.
1.3 Δεν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την εργασία τους μετά από ειδοποίηση εντός εύλογου χρόνου.
1.4 Τηρούμε το δικαίωμα των εργαζομένων στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα των εργαζομένων μας σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπου αυτές επιτρέπονται από τον νόμο.
1.5 Προσφέρουμε στους εργαζομένους μας, καθώς και στους εργαζομένους των υπεργολάβων μας, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας που πληρούν ή υπερκαλύπτουν τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

 

2. Περιβαλλοντικά πρότυπα
   
2.1 Οι δραστηριότητές μας διεξάγονται με σεβασμό στο περιβάλλον και περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθεσίες στις εκάστοτε χώρες.
2.2 Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παραδίδονται με τρόπο που να πληροί τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζονται στα σχετικά στοιχεία της σύμβασης και είναι ασφαλή για την προβλεπόμενη χρήση τους.

 

3. Επιχειρηματική δεοντολογία
   
3.1 Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με ακεραιότητα. Δεν προσφέρουμε πληρωμές, υπηρεσίες, δώρα, ψυχαγωγία ή άλλα πλεονεκτήματα σε κανένα υπάλληλο των πελατών μας ή σε τρίτους, τα οποία αποσκοπούν στο να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι των πελατών μας ή τρίτα μέρη ασκούν τα καθήκοντά τους. Ομοίως, αναμένουμε από τους πελάτες μας να μην προσφέρουν ή να μην παρέχουν αυτού του είδους πληρωμές, υπηρεσίες, δώρα, ψυχαγωγία ή άλλα πλεονεκτήματα σε κανένα υπάλληλό μας, τα οποία αποσκοπούν στο να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντά του.
3.2 Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα· η παρενόχληση ή οι διακρίσεις κατά των εργαζομένων σε οποιαδήποτε μορφή τους δεν είναι αποδεκτές. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το φύλο, την εθνική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία ή την ηλικία.

 

4. Τελικά σχόλια
   
4.1 Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να απαιτούμε την τήρηση των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας μας από τους άμεσους προμηθευτές μας και να επιδεικνύουμε επιμέλεια στην επαλήθευση της τήρησης των αρχών αυτών στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.
4.2 Η διασφάλιση των προτύπων αυτών αποτελεί μια μακροπρόθεσμη διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας για τη συμμόρφωσή τους και θα επανεξετάζουμε και θα αναθεωρούμε διαρκώς τις αρχές αυτές, αν χρειαστεί.
4.3 Οι πελάτες ή οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με μη συμμορφούμενη συμπεριφορά, είτε προς τους ισχύοντες νόμους είτε προς τους εσωτερικούς κανονισμούς της Renelux, μέσω ταχυδρομείου στο Τμήμα Συμμόρφωσης.

 

 

Κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της Renelux